Pravidla ochrany osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

Společnost FILTOP s.r.o., IČO 06915132, se sídlem Erbenova 39, PSČ 695 01, chrání veškeré zpracovávané osobní údaje jako přísně důvěrné a nakládá s nimi v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou.

FILTOP s.r.o. je ve smyslu Obecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679), správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti.

Tyto Zásady zpracování osobních údajů se vztahují na zpracování osobních údajů ze strany FILTOP s.r.o. během plnění smluv s obchodními partnery a zákazníky.

Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být společností zpracovávány pro tyto účely:

  • Plnění smlouvy

  • Plnění právních povinností

  • Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů

  • Zasílání obchodních sdělení (FILTOP s.r.o. může zasílat obchodní sdělení prostřednictvím emailu, SMS, telefonního hovoru nebo poštou)

Zpracovávané osobní údaje

FILTOP s.r.o. je oprávněn zpracovávat následující osobní údaje dle účelu zpracování:

Účely zpracování:

Jméno a příjmení

Plnění smlouvy, plnění právních povinností, ochrana oprávněného zájmu správce, vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů, zasílání obchodních sdělení

Kontaktní adresa

Plnění smlouvy, plnění právních povinností, ochrana oprávněného zájmu správce, zasílání obchodních sdělení

E-mail

Plnění smlouvy, plnění právních povinností, ochrana oprávněného zájmu správce, vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů, zasílání obchodních sdělení

Telefonní číslo

Plnění smlouvy, plnění právních povinností, ochrana oprávněného zájmu správce, vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů, zasílání obchodních sdělení

Číslo účtu

Plnění smlouvy, plnění právních povinností, ochrana oprávněného zájmu správce

IČO, DIČ

Plnění smlouvy, plnění právních povinností, ochrana oprávněného zájmu správce

Osobní údaje jsou zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. K automatizovanému zpracování osobních údajů dochází pro účely plnění smlouvy, zejména k zajištění vnitřních procesů.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ SOUHLASU

Pokud udělíte FILTOP s.r.o. souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení, berete na vědomí, že poskytnutí souhlasu je dobrovolné, a že lze souhlas kdykoli odvolat. Souhlas je poskytován na dobu 10 let nebo do jeho odvolání. Neposkytnutí souhlasu nemá vliv na plnění smlouvy.

Příjemci osobních údajů

Ve společnosti FILTOP s.r.o. jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům, či jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaným, případně dalším správcům. Vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování, a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů.

FILTOP s.r.o. je v zákonem stanovených případech oprávněna, resp. povinna, některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

Doba uchování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou jsme povinni jakožto správce osobních údajů osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, kterému musí být přiměřená, anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po zde uvedenou dobu:

Plnění smlouvy

po dobu trvání smlouvy a po dobu 10 let od ukončení smlouvy

Plnění právních povinností

po dobu stanovenou příslušným právním předpisem


Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018.